Privacy Policy

A. LOREM

Aangezien Baseline Tennis Academy persoonsgegevens van u verwerkt/verzamelt, dienen wij u te wijzen op uw rechten als individu en dit conform de Europese regelgeving terzake (GDPR). De verwerking van uw persoonsgegevens kan gebeuren op grond van een wettelijke verplichting daartoe of het bestaan van een contractuele relatie tussen ons beide. Daarnaast kan de verwerking gebeuren op basis van een gerechtvaardigd belang dat Baseline Tennis Academy heeft of eenvoudig omdat u uw toestemming hebt gegeven tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan steeds meer uitleg opvragen op basis van welke rechtsgrond de verwerking gebeurt via de contactgegevens vermeld aan het einde van deze privacyverklaring.

De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden ingezameld, bewaard en gebruikt:

 • informatie over uw bezoek en het gebruik van onze website (zoals uw IP-adres, geografische locatie, type browser, verwijzingsbron, de duurtijd van uw bezoek en het aantal bekeken pagina’s);
 • informatie die u ons verschaft in het kader van onze dienstverlening wanneer u hierop beroep doet, in het bijzonder doch niet uitsluitend via de inschrijving voor onze lessen of kampen of op eender welke wijze nadien, in de verdere uitoefening van onze samenwerking;
 • informatie die u ons verschaft in het kader van enige andere samenwerking of uitvoering van een overeenkomst tot het leveren van diensten of goederen;
 • beeldmateriaal verzameld tijdens lessen, kampen of andere activiteiten die worden georganiseerd;

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • de website te beheren;
 • u de e-mailberichten die u specifiek hebt aangevraagd te versturen;
 • u onze nieuwsbrief en andere commerciële berichten met betrekking tot onze producten, diensten en/of promoties te sturen;
 • te kunnen antwoorden op vragen die u ons stelt en u de gevraagde informatie te verschaffen;
 • u onze diensten optimaal te kunnen verlenen en desgevallend te voldoen aan alle contractuele of wettelijke verplichtingen;
 • de uitvoering van eender welke andere overeenkomst die tussen ons bestaat vlot te laten verlopen;
 • didactische doeleinden na te streven of promotie te voeren voor onze diensten/activiteiten;

Waar uw persoonlijke gegevens (voornamelijk foto’s of ander beeldmateriaal, mogelijk vermelding van naam/voornaam) worden gebruikt voor publicatie op onze website (of die van de club) of social media, zullen we deze publiceren of gebruiken in overeenstemming met de toestemming die u ons geeft. Zonder uw expliciete toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens niet voor direct marketing aan derden verschaffen. 

Wij doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen/verwerken.

Uw persoonlijke informatie kan worden verspreid aan onze werknemers, aangestelden, directieleden, leveranciers of partners waarmee we samenwerken (in het bijzonder doch niet uitsluitend TC Den Brandt), in zoverre dit vereist of wenselijk is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden omschreven. 

Bovendien kan uw persoonlijke informatie worden verspreid:

 • in zover we hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • in het kader van gerechtelijke procedures of toekomstige gerechtelijke procedures;
 • om onze wettelijke rechten tot stand te brengen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verschaffen van informatie aan anderen voor het voorkomen van fraude en verlagen van kredietrisico);

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid zullen uw gegevens niet aan derden worden vrijgeven. 

De gegevens die we inzamelen kunnen worden bewaard en verwerkt in en overgedragen worden tussen de landen waarin we actief zijn, zodat we de gegevens in overeenstemming met deze privacy kunnen gebruiken. Als u zich in de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, kunnen de gegevens die u verschaft, overgedragen worden naar landen die niet over gegevensbeschermingswetten beschikken gelijkaardig aan de wetten die van kracht zijn in de EER. Bovendien zullen de persoonlijke gegevens die u voor publicatie op de website opgeeft op het internet worden gepubliceerd en kunnen ze wereldwijd beschikbaar worden via het internet. 

U gaat expliciet akkoord met dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens. 

Er zullen technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen worden getroffen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. 

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt aan de hand van de publicatie van een nieuwe versie op onze website. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om te verzekeren dat u tevreden bent met deze wijzigingen. 

Uw gegevens worden bijgehouden conform de wettelijke bewaartermijnen of zo lang als noodzakelijk voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en – indien de verwerking uitsluitend gebaseerd is op uw toestemming – uiterlijk tot op het moment dat u uw toestemming tot het bijhouden ervan intrekt.

Profielen op sociale netwerken

Baseline Tennis Academy heeft profielen op verschillende sociale communicatiemedia op het internet en stelt zich bijgevolg verantwoordelijk voor de behandeling van de gegevens van haar volgers, fans, abonnees en andere gebruikersprofielen die aangemaakt kunnen worden naar aanleiding van deelname aan deze media. Baseline Tennis Academy zal de gegevens die in dergelijke media ingezameld worden, behandelen volgens de parameters van elk sociaal netwerk waarin zij als onderneming aanwezig is en in elk geval volgens de van toepassing zijnde regelgeving inzake gegevensbescherming. Baseline Tennis Academy zal geen gegevens uit die sociale netwerken inzamelen, tenzij met de voorafgaande, expliciete en schriftelijke toestemming van de betreffende gebruiker.

Cookies

Baseline Tennis Academy gebruikt “cookies”, d.w.z. kleine tekstbestanden die zich op de harde schijf van de computer van de gebruiker bevinden en die informatie opslaan over het gebruik van een bepaalde website, teneinde de navigatie te versoepelen en te personaliseren. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze cookie-policy.

Websites van derden

De website bevat mogelijk links naar andere websites. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of -praktijken van websites van derden. Baseline Tennis Academy is anderzijds onlosmakelijk verbonden met TC Den Brandt en diens website en social media-kanalen. Overdracht van bepaalde gegevens tussen beide is derhalve noodzakelijk voor de dienstverlening.

Uw rechten

Op uw eerste verzoek zal volgende informatie u kosteloos binnen een redelijke termijn van maximum één maand verschaft worden: 

 • welke persoonsgegevens worden er van u bijgehouden?
 • waarom worden deze gegevens bijgehouden?
 • gedurende welke termijn worden deze gegevens naar verwachting bijgehouden?  
 • aan wie worden deze gegevens desgevallend doorgegeven?
 • worden deze gegevens desgevallend gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming en zo ja, wat is de onderliggende logica ervan, alsook wat zijn de te verwachten gevolgen van die verwerking?

Naast het verschaffen van bovenvermelde informatie binnen een redelijke termijn (van maximum één maand), wijzen wij u op volgende rechten die u kan uitoefenen indien u dit wenst: 

het recht op rectificatie: indien u meent dat bepaalde gegevens die worden verwerkt door ons onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om hiervan een rechtzetting of vervollediging te vragen, dit door een aanvullende verklaring te verstrekken.

het recht op wissing, beter bekend als het recht om vergeten te worden: u heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens gewist of verwijderd worden in volgende gevallen: 

 • indien ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; 
 • indien deze gegevens verwerkt worden op grond van uw eigen toestemming en u nu deze toestemming wenst in te trekken, op voorwaarde dat er voor ons geen andere rechtsgrond voorhanden is op basis waarvan wij deze gegevens mogen verwerken; 
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking voorhanden zijn; 
 • indien u meent dat de gegevens van meet af aan onrechtmatig verwerkt werden; 
 • indien de wissing moet gebeuren om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
 • indien de gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind; 

het recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt in volgende gevallen:

 • indien de juistheid/volledigheid van de persoonsgegevens wordt betwist en dit dan gedurende de periode dat Baseline Tennis Academy nodig heeft om de juistheid te controleren; 
 • indien de verwerking onrechtmatig blijkt te zijn maar u verkiest een beperking van de verwerking ipv de volledig wissing van de gegevens; 
 • indien het bijhouden van de persoonsgegevens zijn niet meer nodig is voor het doeleinde dat ze werden verzameld maar u heeft deze nodig voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in afwachting van een antwoord op dit bezwaar; 

het recht op een elektronische kopie en overdraagbaarheid: u heeft het recht – indien de verwerking van uw persoonsgegevens gegrond is op een door u verleende toestemming – een kopie te krijgen van deze gegevens, in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm, indien de verwerking van deze gegevens effectief gebeurde via geautomatiseerde procedés, alsook het recht om te vragen dat deze kopie wordt overgedragen aan een andere verwerker; 

het recht van bezwaar: u heeft – indien de verwerking gebeurt in het algemeen belang of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang – het recht om tegen deze verwerking bezwaar in te dienen, alsook tegen profilering en ingeval van verwerking ten behoeve van direct marketing;

het recht om klacht in te dienen: indien u meent dat er een inbreuk is gebeurd op uw rechten conform de Europese regelgeving terzake, beschikt u over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

De bovenvermelde verzoeken kunnen worden geweigerd of beperkt beantwoord, ter waarborging van de nationale veiligheid, de landsverdediging, de openbare veiligheid, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten, andere doelstellingen van algemeen belang, de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechter en gerechtelijke procedures, de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van schendingen van beroepscodes, een taak op het gebied van toezicht, inspectie of regelgeving die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Contact

Teneinde uw rechten uit te oefenen, kan u te allen tijde een schriftelijk verzoek richten aan Baseline Tennis Academy vzw, Hoge-Aardstraat 35, 2610 Wilrijk of per mail aan wim.neefs@baselinetennisacademy.be.

Dit verzoek dient tenminste volgende gegevens te bevatten: uw volledige naam en voornaam, adres, geboortedatum en een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs.

Indien het verzoek wordt ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger of gemachtigde namens de betrokkene, gaat het verzoek vergezeld van een bewijsstuk van de vertegenwoordiging of machtiging, een kopie van een geldige identiteitskaart of ander legitimatiebewijs van de betrokkene én de verzoeker (tenzij deze een advocaat is). Dit verzoek zal in principe kosteloos beantwoord worden, binnen een termijn van maximum één maand, indien het de noodzakelijke bovenvermelde informatie vermeld heeft. 

Cookie Policy

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, mobiel, tablet) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend. 

Baseline Tennis Academy vzw gebruikt cookies om:

 • De technische werking van de website te optimaliseren
 • Het gebruik te vergemakkelijken
 • Voorkeursinstellingen te onthouden
 • Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen.